Wskazówki dla autorów

Kierując artykuł do opublikowania w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych, należy:
a) wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia artykułu (link do karty zgłoszenia),
b) przesłać na adres Redakcji (zppnr@sggw.pl) artykuł w formacie pliku Word - w tekście powinny być umieszczone wszystkie rysunki i tabele, nazwę pliku powinien stanowić tytuł pracy (bądź jego fragment),
c) do korespondencji należy dołączyć zeskanowane oświadczenie (link do oświadczenia) podpisane przez autorów pracy.

Procedura recenzowania
Redakcja wysyła artykuł do dwóch recenzentów, którzy nie są zatrudnieni w jednostce macierzystej autora. Recenzja w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych jest przeprowadzona w systemie „double-blind review proces”, co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Wszystkie prace przedstawiające dane empiryczne są dodatkowo weryfikowane przez redaktora statystycznego.
W celu zapewnienia anonimowości recenzji nazwiska autorów mogą być podane tylko w elektronicznej karcie zgłoszenia artykułu oraz w oświadczeniu,  nie mogą być podane w treści artykułu.
Procedura recenzowania artykułów przeprowadzana w ZPPNR jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawarto w broszurze "Dobre praktyki w proceurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

Wymogi techniczne przygotowania artykułu
Warunkiem przyjęcia artykułu do czynności wydawniczych jest jego zgodność z profilem ZPPNR. Do druku przyjęte zostaną prace w języku polskim lub angielskim. Objętość artykułu o charakterze badawczym, łącznie z tabelami, rysunkami i spisem cytowanej literatury, nie powinna przekraczać 10 stron formatu A-4, pracy przeglądowej nie więcej niż 15 stron.  Dłuższe prace nie będą publikowane. Tekst należy przygotować w formacie Word.doc, z użyciem czcionki typu Times New Roman 12 pkt
, 1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5 cm; dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę dla nazw łacińskich i pogrubienie tekstu,  bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.

Układ artykułu
Tytuł artykułu - czcionka tekstowa Times New Roman 12 pkt.
Streszczenie - nie więcej niż 150 wyrazów, powinno zawierać cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.
Słowa kluczowe - nie więcej niż 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.
Tekst pracy - powinien zawierać następujące podrozdziały: wstęp, materiał i metody, wyniki i dyskusja oraz wnioski.
W rozdziale materiał i metody powinien być wyodrębniony podrozdział „metody statystyczne”, który jest obligatoryjny dla wszystkich prac prezentujących wyniki badań empirycznych.
Jednostki i pisownia - obowiązuje międzynarodowy układu SI, np. g·dm-3 ( nie g/dm3).
Literatura - przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000] (styl cytowania APA).
Spis literatury- w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko(-a) autora(-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron. W przypadku braku autora źródło informacji można oznaczyć jako „Anonim”. Spis literatury w pracy o charakterze badawczym powinien zawierać nie więcej niż 30 najważniejszych pozycji, głównie z ostatniej dekady, w pracach przeglądowych dopuszcza się cytowanie 50 pozycji literaturowych. Należy używać obowiązujących skrótów nazw czasopism. Na końcu opisu bibliograficznego każdej pozycji stawia się kropkę.
Zachęcamy Autorów do korzystania z bogatego dorobku publikacyjnego ZPPNR i cytowania prac opublikowanych w Zeszytach, wyszukiwarka pełnych tekstów prac dostępna pod adresem http://www.zppnr.sggw.pl/zeszyty.html.

Tytuł angielski - tłumaczenie tytułu polskiego.
Summary - samodzielny tekst, który nie jest bezpośrednim tłumaczeniem Streszczenia, zawierający informację na temat celu, stosowanych  materiałów i metod oraz ważniejsze wyniki i wnioski. Tekst powinien liczyć 350-450 słów.
Key words - tłumaczenie polskich słów kluczowych.

Tabele i rysunki
Powinny być ponumerowane i wstawione do tekstu artykułu,  kolejność powoływania się na nie w tekście powinna odpowiadać kolejności ich numerów. Tabele i rysunki należy podpisywać i opisywać czcionką TNR 12 pkt. Tytuły tabel umieszcza się nad nimi, podpisy pod rysunkami - pod nimi. Wypełnienie tabel i opisy rysunków zapisuje się czcionką nie większą niż 12 pkt bez użycia pogrubień i kursywy. Nie zaleca się stosowania pionowych linii w tabelach oraz dodatkowego tła w tabelach i na rysunkach.
Tytuły oraz objaśnienia rysunków i tabel należy podawać w języku polskim i angielskim (należy stosować brytyjską wersję języka angielskiego).

Po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji, Autor przesyła do redakcji (zppnr@sggw.pl) poprawiony egzemplarz pracy lub ewentualne ustosunkowanie się do uwag recenzenta i redaktora. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo), uzupełnioną o nazwiska autorów i afiliację, należy zapisać w jednym pliku. Dodatkowo wszystkie tabele, rysunki i inne załączniki powinny być dołączone w oddzielnych plikach. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem

Autorzy prac ponoszą  koszt ich wydania. Informacja o opłatach i dodatkowe informacje dla autorów znajdują się na stronie internetowej http://www.zppnr.sggw.pl/