administrator
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
to czasopismo wydawane od 1957 r. przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych
(następnie Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych) Polskiej Akademii Nauk.

CZASOPISMO ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH MNISW
(Komunikat MNiSW z 23 grudnia 2015, pozycja 2199, liczba punktów: 20 )
Czasopismo jest indeksowane w bazach referencyjnych Agro Index Copernicus
----------------------------------------------------------------------------------
Od końca 2012 r. wydawcą jest Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W czasopiśmie publikowane są artykuły prezentujące wyniki bada
ń podstawowych
i aplikacyjnych z zakresu różnych dyscyplin szeroko rozumianych nauk rolniczych.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowe oraz artykuły przeglądowe i problemowe, w języku polskim lub angielskim.

Adres Redakcji
Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa

e-mail: zppnr@sggw.pl

Czasopismo w postaci wydrukowanej jest wersją pierwotną

ISSN 0084-5477
Zeszyty Problemowe Postępów
Nauk Rolniczych
Wydział Nauk o Żywności
Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ISSN 0084-5477