Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Redakcja Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych,
dąży do jawności podmiotów, które przyczyniły się do powstania
zgłaszanych artykułów. Tym samym redakcja dokłada wszelkich
starań, aby wyeliminować przypadki "ghostwriting" i "guest
authorship".
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z
"ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny
wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako
jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach
zamieszczonych w publikacji. Natomiast z przypadkiem "guest
authorship" ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy
udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to
jest autorem/współautorem publikacji.
Aby zapobiec przypadkom "ghostwriting", "guest authorship", redakcja
czasopisma Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
wymaga od autorów złożenia oświadczenia w którym zawarte są
informacje na temat wkładu poszczególnych autorów w powstanie
publikacji.
Redakcja wymaga również podania informacji o podmiotach
finansujących daną publikację.Wszelkie przypadki "ghostwriting" oraz
"guest authorship" udokumentowane przez Redakcję będą zgłaszane
odpowiednim podmiotom.
/na podstawie wytycznych MNiSzW/